Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- twelfth December | Aici


Isiqondiso (1-10): Umbuzo onikezwe ngezansi ulandelwa izitatimende ezimbili ezinenombolo I no-II. Kufanele unqume ukuthi ingabe idatha enikeziwe ezitatimendeni yanele ukuphendula umbuzo:

Q1. Emndenini onamalungu amahlanu kukhona abashadile ababili nezizukulwane ezintathu, ubani unkosikazi kaRajesh?
I. U-Rajesh ukuphela kwengane kaSushma no-Swaraj. URoshni ungunina kaRahul okuwukuphela komzukulu kaSwaraj.
II. URahul ukuphela komzukulu kaSushma. URajesh uyindodana kaSwaraj, ongumkhwe kaRoshni.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q2. Izikhwama ezinhlanu ezinemibala ehlukene, okungukuthi. Okuhlaza, Okuluhlaza okwesibhakabhaka, Okumnyama, Okubomvu kanye Nonsundu, kustakwe okukodwa ngaphezu kokunye, kodwa hhayi ngendlela efanayo. Isikhwama esinsundu sipakishwe ngezansi. Isiphi isikhwama esinombala esigcinwe phezulu ekuhlelweni?
I. Kunezikhwama ezimbili ezigcinwe phakathi kukaBrown kanye noGreen. Isikhwama esibomvu asikho phezulu.
II. Isikhwama esisodwa kuphela esigcinwa phakathi kwesikhwama esingaphezulu nesikhwama esibomvu. Isikhwama esimnyama asigcinwa phezulu.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q3. Abantu abayisithupha bahlezi bezungeza indilinga babheke kude nendawo. U-P uhlezi kusiphi isikhundla ngokuphathelene no-Q?
U-I. S uhlezi wesithathu kwesokudla sika-T ohlala isibili kwesokunxele se-U. S uhlala wesibili kwesokudla R, ongahlali no-P.
II. U-T no-U bangomakhelwane abaseduze bakwa-R, ohlala endaweni yesibili kwesokudla sika-Q.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

This autumn. Ubani omncane phakathi kwamalungu omndeni ayisithupha (izizukulwane ezintathu nemibhangqwana emithathu eshadile) V, W, X, Y, Z kanye no-A (Iminyaka yabo ngayinye ihlukile)?
U-I. V ungumkhwenyana ka-Y. Z ungumyeni ka-A, ongunina ka-W. V akayena omncane.
II. U-A nguyena omdala. U-W ungumama ka-X, ongumzukulu ka-A. Y ongumyeni wendodakazi ka-Z kanye nomama ka-X.

(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q5. Abantu abayisikhombisa uKavita, Mahi, Dhurva, Ravi, Shivani, Veena noLokesh baba khona emhlanganweni ngesonto eliqala ngoMsombuluko liphele ngeSonto. Obani abathamela isemina ngoLwesibili?
I. Abantu abathathu bahambela isemina phakathi kukaLokesh noMahi. Njengoba abantu abaningi bethamela isemina ngaphambi kokuthi uMahi ahambele isemina ngemuva kukaShivani.
II. U-Ravi uhambela isemina ngaphambi kukaShivani. Abantu ababili bathamela isemina phakathi kukaRavi noShivani. Umuntu oyedwa kuphela othamela isemina phakathi kukaVeena noDhurva, othamela isemina ngokushesha ngemuva kukaMahi.

(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q6. Abantu abayisithupha uM, N, P, H, L kanye no-Z bahlelwa ngokobude babo. Imuphi kumuntu olandelayo omfushane kakhulu?
I. M mude kunomuntu oyedwa kuphela. U-Z mude kuno-P no-H kodwa mfushane kuno-N. H akayena omfushane kakhulu. U-N akayena omude kakhulu.
II. U-Z mfushane kunomuntu oyedwa kuphela. H mude kuno-M no-L kodwa mfushane kuno-P, ongeyena omude kakhulu.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q7. I-Level Q ikukuphi lapho maqondana ne-Level L?
I-I. I-Level Q iyi-3m enyakatho ye-Level M. I-Level R iyi-4m entshonalanga ye-Level Q. I-Level V iyi-5m enyakatho ye-Level R. I-Level X iyi-6m empumalanga ye-Level V. I-Level L iyi-10m eningizimu ye-Level X.
II. Iphoyinti M liyi-4m enyakatho ye-Level N. Iphoyinti R liyi-3m empumalanga ye-Level N. Iphoyinti Q liyi-2m eningizimu ye-Level R. I-Level V iyi-5m entshonalanga ye-Level M. I-Level L iyi-7m enyakatho ye-Level V.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q8. Amabhokisi ayisikhombisa okungukuthi. A, B, C, D, E, F kanye no-G agcinwa eyodwa ngaphezu kwesinye. Mangaki amabhokisi agcinwe ngezansi kwebhokisi G?
I. Ibhokisi C ligcinwe endaweni yesithathu ukusuka phezulu. Ibhokisi D no-F agcinwa ndawonye. Ibhokisi E, elingagcinwa eduze kwebhokisi F noma ibhokisi C. Amabhokisi amathathu kuphela agcinwa phakathi kuka-D no-C. Ibhokisi A, elingagciniwe eduze nebhokisi B, ligcinwa kunoma iyiphi indawo ngenhla kwebhokisi G.
II. Amabhokisi amathathu kuphela agcinwa phakathi kwebhokisi F kanye no-A, eligcinwe elesibili ukusuka phezulu. Ibhokisi B, elingagcinwa eduze kwebhokisi A noma ibhokisi F, ligcinwe ngaphansi nje kwebhokisi C. Amabhokisi amathathu kuphela agcinwa phakathi kwebhokisi D nebhokisi C.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q9. Abantu abayisikhombisa okungukuthi – uPraveen, uBablu, uReetu, uShweta, uTeenu, u-Urvi noVinod banobude obuhlukene. Bangaki abantu abade kunoShweta?
I. UShweta mude kunoTeenu, Bablu kodwa hhayi njengoPraveen, uReetu. U-Teenu mude kuno-Vinod, Urvi kodwa hhayi njengo-Reetu, Shweta. U-Reetu mfushane kuphela kumuntu oyedwa futhi u-Urvi mfushane kunabo bonke.
II. U-Teenu mude kuno-Vinod, Urvi kodwa hhayi njengo-Reetu, Shweta. U-Bablu mude kuno-Teenu, u-Vinod kodwa hhayi njengo-Shweta, u-Reetu. IPraveen yinde kunazo zonke. I-Vinod yinde kuphela kune-Urvi.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Q10. Abantu abayisishiyagalombili okungu-A, B, C, D, P, Q, R kanye no-S bahlezi etafuleni eliyindilinga elibheke endaweni engadingeki ngokulandelana okufanayo. Ubani ohlala kwesokunxele ngokushesha kwe-Q?
U-I. P uhlala wesithathu kwesokunxele sika-A. R, ongahlali eduze no-A noma u-P, uhlala wesibili kwesokunxele sika-B. Umuntu oyedwa kuphela ohlezi phakathi kuka-C no-D. A no-S bahlale ndawonye.
II. Umuntu oyedwa kuphela ohlezi phakathi kuka-B no-Q. C, ongahlali eduze no-Q noma u-D, ohlezi abheke u-S. D ohlezi wesithathu kwesokunxele sika-B. P uhlala isibili kwesokunxele sika-S.
(a) Uma idatha esesitatimendeni mina ngedwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni II iyodwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(b) Uma idatha esesitatimendeni II iyodwa yanele ukuphendula umbuzo, kuyilapho idatha esesitatimendeni Mina ngedwa ayanele ukuphendula umbuzo.
(c) Uma idatha kusitatimende mina ngedwa noma esitatimendeni II sisodwa yanele ukuphendula umbuzo.
(d) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye azanele ukuphendula umbuzo.
(e) Uma idatha eku kokubili isitatimende I kanye no-II ndawonye iyadingeka ukuze uphendule umbuzo.

Isiqondiso (11-15): Fundisisa lokhu kwaziswa okulandelayo bese uphendula imibuzo enikezwe ngezansi.
U-A, B, C, D, E, F, G kanye no-H bangabantu abayisishiyagalombili abasebenza eminyangweni emithathu ehlukene okungukuthi, Uphiko Lwezabasebenzi (HR), Ukuthengisa Nokusebenza okungenani ababili futhi abangeqi kwabathathu kunoma yimuphi umnyango. U-G usebenza emnyangweni wokuSebenza. I-D ayisebenzi emnyangweni wakwa-HR. U-F usebenza no-A. B usebenza no-E kodwa hhayi emnyangweni Wezokuthengisa. U-A akasebenzi no-B noma u-G. C usebenza nomuntu oyedwa kuphela. U-G noma u-D akasebenzi no-C.

Q11. Ubani phakathi kwabantu abalandelayo osebenza no-H?
(a) B kanye no-E
(b) Kuphela C
(c) A kanye F
(d) Kuphela G
(e) Akukho kulokhu

Q12. Yikuphi okungalungile phakathi kwalokhu okulandelayo?
(a) I-E- Operations
(b) C- HR
(c) A-HR
(d) F- Ukuthengisa
(e) Konke kulungile

Q13. C usebenza kumuphi umnyango olandelayo?
(a) Ukuthengisa
(b) HR
(c) Imisebenzi
(d) Noma (b) noma (c)
(e) Akukho kulokhu

Q14. Obani phakathi kwabalandelayo abasebenza emnyangweni wokuSebenza?
(a) E kanye no-B
(b) B, E kanye noF
(c) B, E kanye no-G
(d) F, A kanye no-G
(e) Akukho kulokhu

Q15. Okune kwalokhu okuhlanu okulandelayo kuyefana ngendlela ethile ngakho kwakha iqembu. Iliphi elingekho kulelo qembu?
(a) A, D
(b) G, A
(c) E, G
(d) C, H
(e) D, F

Izixazululo

Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- 12th December_60.1

Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- 12th December_70.1

Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- 12th December_80.1

Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- 12th December_90.1

Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- 12th December_100.1

Imibuzo Yamandla Okucabanga Ye-IBPS SO Prelims 2022- 12th December_110.1Supply hyperlink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *